Referat af pladshavermøde for Fonden Marselisborg Lystbådehavn 27. august 2020

Til stede fra bestyrelsen: Carsten Mikkelsen (CM), Søren Hald (SH), Thomas Storgaard (TS), Mie Dohn (MD), Søren Kronborg Pedersen (SP), Povl Nielsen (PN)

Afbud: Lisbet Bladbjerg (LB)

Ledelse: Thomas D. Fog (TDF)
Kritiske revisorer: Bjarne Vium (BV) og Henrik Jensen (HJ)
Dirigent: Pernille Laursen (PL)

Fremmødte: 70

Dagsorden:

  1. Velkomst
  2. Valg af dirigent
  3. Bestyrelsens beretning om fondens virke
  4. Orientering om økonomi, budget og takster
  5. Havnechefen orienterer
  6. Indkomne forslag/spørgsmål
  7. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen og af kritisk revisor
  8. Eventuelt

1. Velkomst
Bestyrelsesformand Carsten Mikkelsen bød velkommen til pladshavermødet.

2. Valg af dirigent

Pernille Laursen valgtes som dirigent, og hun konstaterede, at pladshavermødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt.

3. Bestyrelsens beretning om fondens virke
CM indledte med at orientere om, at coronasituationen også havde påvirket afholdelsen af årets pladshavermøde, som blev afholdt med fem måneders forsinkelse. Forsinkelsen gør, at informationen på mødet naturligt vil forholde sig mere 2020, end det ellers var planen.

2019
CM nævnte, at der i april blev udsendt en skriftlig orientering, da pladshavermødet ikke kunne afholdes i marts. I den forbindelse kunne CM konstatere, at det økonomiske resultat i 2019 lå på linje med 2018 med en omsætning på ca. 10 mkr. og et overskud på 1,3 mkr. Fonden er fremdeles selvfinansierende med en egenkapital ultimo 2019 på 8,6 mkr. og en likviditetsbeholdning på 6,2 mkr. Den gode økonomi gav også grundlag for at fastholde årsafgiften uændret – det har den nu været siden 2011.

2020
CM fortsatte med at give en status på, hvordan det er gået i 2020. Her kan man konstatere, at vi for halvåret pr. 30.6.2020 følger budgettet med en omsætning på 6,1 mkr. og et resultat på 1,7 mkr. På årsbasis budgetterer vi med en omsætning på 9,4 mkr. og et resultat på 700 tkr. Vi har ingen grund til at tro, at vi ikke kan realisere dette og måske endda – traditionen tro – gøre det lidt bedre.

Med andre ord så har coronakrisen ikke rokket ved havnens meget solide økonomi.

Gæsteindtægterne er næsten på niveau, og der er fortsat meget stor efterspørgsel efter bådpladser – ikke bare her hos os, men i hele landet, idet coronakrisen har afstedkommet, at endnu flere har købt båd for at prøve fritidslivet på vandet.

Den Blå Promenade
Realiseringen af Den Blå Promenade har i næsten 1 ½ år (siden sidste pladshavermøde) optaget havnens bestyrelse og medarbejdere en hel del.

Kort før sommerferien i 2019 indgik vi entrepriseaftale med Arkil om etableringen af selve broanlægget – en entrepriseaftale på 9,6 mkr. Det var forventet, at Arkil kunne aflevere arbejdet ved udgangen af marts måned, men en række forhold betød desværre, at vi fik en næsten tre måneders forsinkelse. Arkil kom ikke i gang så hurtigt som planlagt, og blev herefter generet af en periode med megen højvande og af coronaenkrisen.

Det lykkedes at få bro 1 klar til 1. maj, men de fortsatte arbejder betød mange gener – adgangsmæssigt såvel som støvmæssigt. Vi beklager meget disse gener, som vi kæmpede hårdt for at minimere og om muligt helt at undgå.

Næsten på étårsdagen for indgåelsen af entrepriseaftalen kunne vi afholde afleveringsforretning med Arkil. Vi har dog et par hængepartier: bl.a. nogle spidse brædder i brodækket som omlægges, når bådene er væk til efteråret, samt et par andre småting. Sammenfattende kan vi heldigvis konstatere, at Arkil kvalitetsmæssigt har udført et fint stykke arbejde, når man ser bort fra forsinkelsen.

Selve entreprisen undergik lidt forandringer og justeringer undervejs; noget kom til, noget udgik og vi havde en forsinkelse. Samlet lukkede vi aftalen med Arkil på 9,6 mkr. dvs. det beløb, som var aftalt.

Udover Arkils entreprise er der opført to nye teknik-/toiletrum, ligesom der er etableret græsarealer mm. For nuværende er der afholdt udgifter hertil i størrelse ca. 4,4 mkr. Dette beløb inkluderer eget arbejde.

Det samlede budget er på ca. 17,5 mkr. og vi har ikke grund til at tro, at vi ikke kan realisere projektet indenfor denne ramme. Når det hele er afsluttet, vil vi i sagens natur fremlægge et fuldstændigt regnskab.

Af de 17,5 mkr. har vi som bekendt fået en fantastisk donation på 15 mkr. fra Salling Fondene, vi fremsender successivt opgørelse til Salling Fondene og får udbetalt aconto.

CM pointerede, at havnen og bestyrelsen er meget tilfredse med Den Blå Promenade. Vi har fået etableret den flotteste og mest indbydende overgang til Tangkrogen, og vi har fået de rigtige rammer til at kunne håndtere de mange gæster, som besøger vores havn, samtidig med at vi som sejlere også har den fornødne plads. Realiseringen af Den Blå Promenade har ikke kunnet lade sig gøre uden en helt fantastisk indsats fra vores egne folk – fra vores medarbejdere til havnechef og bestyrelse – stor tak til dem.

Vi har i begrænset omfang brugt eksterne rådgivere, men har ellers i kraft af de kompetencer og ressourcer, som er til stede i bestyrelsen, kunne håndtere det selv. Der er ingen tvivl om, at vi netop med egne ressourcer sikrer, at vi får det rigtige resultat – der er ingen, der som os selv ved, hvordan vores havn fungerer i det daglige.

Nu udestår de sidste ting med færdiggørelse af Havnetorvet og Bryggen. Vi mangler endnu byggetilladelser, men de skulle være på vej, så vi forhåbentligt kan få det hele færdiggjort til næste sæson.

Disse bygninger skal rumme opbevaring af boards for SUP’erne ved Bryggen, og inde på Havnetorvet skal de huse en eller flere af havnens aktører, ligesom vi vurderer på etableringen af en kiosklignende funktion med mulighed for at købe fx morgenbrød og lignende.

Udvidelse
CM orienterede om, at der fortsat meget stor efterspørgsel efter bådplads i havnen. Derudover er der flere pladshavere, som opgraderer og får større både med deraf følgende behov for en større bådplads. Det er en kæmpe udfordring i det daglige at få puslespillet til at gå op, og derfor ser vi frem til, at vi forhåbentlig får flere pladser.

En udvidelse af havne har været et emne på de sidste mange pladshavermøder. Problemstillingen er velkendt: Hvor skal Aarhus Vand udvide? Bliver det mod sydøst på en måde, så vi kan følge med mod syd? eller bliver de placeret udenpå Havnens østmole og efterlader os tilbage, formentlig, uden mulighed for at håndtere en udvidelse, da vi mister synergien med Aarhus Vand og den deraf følgende besparelse på anlægsudgifterne?

Til brug for VVM, som er igangsat, er der udarbejdet to modeller for en udvidet havn: det som kaldes for hovedforslaget, og det som kaldes for alternativet.

Det er byrådet, som afgør, hvilken model der skal arbejdes efter, og den beslutning bliver tidligst taget i begyndelsen af 2022. Derfra kan det imidlertid komme til at gå stærk, idet Aarhus Vand planlægger at påbegynde anlægsarbejdet i 2023. CM tilføjede, at det vil være en kæmpe overraskelse, hvis byrådet ikke vælger hovedforslaget. Bliver det hovedforslaget er vi med, bliver det alternativet, har vi en ny situation.

Lige nu arbejdes der intenst i to spor: Dels kører vi en månedlig møderække med kommunen omkring det overordnede, dvs. VVM, evt. salg af bygningerne på havnen og anlægsøkonomien i øvrigt. Dels kører vi en anden møderække, hvor vi er i detaljen omkring den fremtidige drift af havnen, bl.a. for sikring af at driftsøkonomien kommer til at hænge sammen, men også for at få afklaret de afgrænsningsflader, som vi vil få til ejendomsejerne, såfremt bygningerne sælges. Det sidste har også indflydelse på vilkårene for et evt. salg af bygningerne.

Det er kommunens og vores intention, at vi så vidt muligt allerede i indeværende år får aftalt rammerne for en udvidelse af havnen. CM’s gæt er, at vi i 2026 har en udvidet havn, og hvis heldet er med os allerede i 2025. Vores anlægsarbejder vil ligge i forlængelse af Aarhus Vands tilsvarende, men for os gælder, at vi kun skal have rammerne etableret, og det vil være det første, som laves.

Det fremgår i øvrigt i dagspressen, at Aarhus Vand har hyret Henning Larsens tegnestue til pt. at tegne deres nye anlæg. Henning Larsens tegnestue har tidligere tegnet tilsvarende anlæg fx i Nordsjælland. CM er sikker på, at vi har noget meget spændende i vente, og at vi kan skabe masser af synergi omkring brugen af vand.

Dagligdagen
Som ved Den Blå Promenade er bestyrelsen, sammen med Thomas, direkte involveret i forhandlingerne om en udvidelse, men herudover er det Thomas, som sammen med sine folk får dagligdagen til at fungere på havnen. Med arbejdet med Den Blå Promenade og med corona har det selvfølgelig også sine udfordringer.

CM mindede havnens brugere om følgende:

Alle med båd i havnen skal lægge sig på den tildelte plads. Vi ser desværre, at der er nogle, som ser deres snit til at flytte til en anden plads, når den er ledig, men det kan give en helt unødvendig belastning af havnekontoret, når pågældende skal tilbage, og hans egen plads er optaget af en af vores egne osv.

Husk, at både i havnen skal være påsat mærke med MH-nummer, bådens navn og hjemhavn. Uden navn og hjemhavn sender man et direkte signal om, at man kan finde på at forlade en gæstehavn uden at betale. Der er enkelte havne i Danmark, hvor man bliver bedt om at forlade havnen, hvis ikke navn og hjemhavn fremgår.

Man må max sejle med 3 knob i havnen. Der er en tendens til, at det glemmes også af sejl- og motorbåde.

Sidst men ikke mindst: En båd er ikke et sted, hvor man holder fester. Vi har desværre haft et par eksempler. Vi vil fremover slå hårdt ned på fester og larm til gene for alle andre i havnen.

Hvis vi alle sørger for at leve op til disse få krav, er vi også med til at gøre dagligdagen lidt lettere for vores folk. Det betyder ikke, at de bliver arbejdsløse, men at de kan bruge deres tid på de rigtige ting.

CM understregede, at vi vil gøre alt for ikke at få samme tilstande som i Aarhus Havn, hvilket bl.a. betyder, at vi har opgraderet den vagtordning, som vi har kørt i mange år, og vi er parate til, til enhver tid, at skrue yderligere op for brugen af vagter. Marselisborg Havn skal være et trygt sted at færdes for sejlerne så vel som alle andre, og der skal være ro om natten.

Når det er sagt, så glæder vi os over, at vores havn fungerer rigtig godt.

Marselisborg Havn er populær – vi er mange brugere. Der er både sejlere samt de mange andre, som bruger vandet på forskelligvis. Derudover er der de mange erhvervsvirksomheder på havnen, og der er de mange, som blot går tur på havnen, hvor de nyder stemningen og miljøet. Med Den Blå Promenade har vi skabet endnu bedre rammer for de mange.

Vores personale gør deres til, at der er rent og ryddeligt, og det er oplevelsen, at alle tager hensyn til hinanden og vores anlæg, og dermed er vi alle med til at gøre vores havn til et rigtig dejligt sted af færdes.

4. Orientering om økonomi, budget og takster

TDF orienterede om havnens økonomi og gennemgik nøgletallene:

Indtægter:                                 9,9 mill
Udgifter:                                    7,8 mill
Overskud:                                  1,3 mill
Aktiver:                                      13 mill
Likvid kapital i fonden:            6,2 mill
Egenkapital:                              8,6 mill

Gæsteovernatninger               6.434
Pladser i havnen                       461
Lejere                                         158
Overdragelser i 2019               44
Pladser til salg                           4*

*Dette tal er fra det tidlige forår 2020. Pt. har vi en modsat situation med op mod 20 henvendelser på pladser pr. dag

Herudover har priserne for 10. år i træk ikke ændret sig. Modulpriserne fastholdes, årsafgiften er den samme som siden 2010, og både løfte- samt stativpriserne er de samme som siden 2015.

Der har generelt været en stigning i gæsteovernatninger siden 2010, men ikke siden corona har vi været godt med i 2020. Dog har vi kunnet konstatere, at der har været langt færre gæster i foråret end normalt.

TDF gennemgik de væsentligste punkter i det udsendte regnskab for 2019 samt første halvår af 2020. Generelt ser økonomien rigtig fin ud. Regnskabet for 2019 har afviget væsentligt fra budgettet med flere indtægter end forventet.

Kritisk revision
HJ aflagde rapport på vegne af de kritiske revisorer. De havde modtaget samtlige bestyrelsesreferater, været med til et bestyrelsesmøde samt to møder med TDF og følte sig generelt godt informerede om havnens økonomi, som de finder meget positiv.

5. Havnechefen orienterer
TDF bød velkommen til de mange nye sejlere i havnen.

Den Blå Promenade
Herefter orienterede TDF om Den Blå Promenade. Projektet har krævet en stor indsats af havnens personale, som har løst opgaverne rigtig godt, og vi er endt med et utrolig flot område, som virkelig løfter havnen. I processen med at udvikle området har vi haft fokus på at implementere vores egne løsninger, fx har vi udviklet Matiaslampen med strømstik, som man finder langs Promenaden. Lampen er opkaldt efter Matias fra havnens personale, som har designet den. En af dens fordele er, at hver båd har sit eget stik ved pladsen, så vi undgår rod med ledninger på broen. Vi er desuden ved at bygge specialdesignede plantekasser, som skal stå i Strandhaven. Som CM var inde på, mangler vi endnu færdiggørelse af de sidste bygninger på Havnetorvet og Bryggen. Derudover mangler vi at etablere området ved ankomsten.

Der blev spurgt fra salen, om det er muligt at fjerne algevæksten på skørtet langs med Promenaden. TDF svarede, at det ikke giver mening at fjerne alger der, da disse er naturlige og umulige at fjerne, så det har Havnen ikke ressourcer til at håndtere.

Havhave – en ny forening
TDF præsenterede havnens nyeste forening, Marselis Havhave, som skal få en havhave til at gro i vandet udfor Havnen. Foreningen har været udfordret corona ift. at søge tilladelser, men de møder stor interesse, og arbejdet skrider fint fremad.

Miljø på havnen
Herefter gik TDF videre til at fortælle om miljøtiltag på havnen. Når man fremover skal bortskaffe olie, skal det ske ved, at man stiller olien i en dunk i miljøskuret. Herefter vil havnens personale sørge for at få det bortskaffet på forsvarlig vis.

Randhuse og depotrum
Randhusene, der stod ved bro 1, er nu flyttet ned til bro 9, og de skal bruges til mere udadvendte aktiviteter, hvilket allerede er tilfældet for de fleste af dem: Her holder fx en kunstner og en kropsterapeut til. Opbevaring af ting og sager hører til i depotrummene ved masteskurene. Der er stor efterspørgsel efter depotrum, og derfor har vi besluttet at ombygge yderligere ét af masteskurene til depotrum. Af den grund skal der ryddes op i området, så master og andre ting, som ikke har et mærke på, vil blive smidt ud. Alle, der har noget liggende i masteskurene, som de gerne vil beholde, bedes derfor fjerne det eller sætte er mærke på, hvor MH-nummer fremgår.

El på vinterplads
I foråret var der en større brand i nogle både, som lå på land i Egå Marina og Kaløvig. Man er ikke helt sikker på, hvad årsagen til branden var – om den var påsat eller ej – men den kan meget vel skyldes en el-fejl. Vi vil naturligvis gerne undgå brand på Marselisborg Havn, og derfor er det blevet besluttet, at strømmen bliver slukket om natten på vinteropbevaringspladserne. Vil man gerne holde sin båd tør i løbet af vinteren, tilbyder havnen en løsning på dette i samarbejde med firmaet Cotes (husk at tilmelde jer via havnekontoret).

Brændstof
Det er meget populært med GTL- eller HVO Diesel, men flere store motorleverandører godkender ikke disse produkter, derfor tilbyder havnen fortsat entreprenørdiesel.

Kommunikation
Havnens personale, som vel at mærke består af få personer, modtager omkring 11.000 mails på 180 dage og omkring 6000 opkald op ét år, så hvis man til tider oplever, at vi er lidt korte fra hovedet, kan det skyldes mængden af opkald/mails, som vi håndterer i det daglige. Peter har været særlig hårdt belastet af opkald, og derfor har vi indført telefontider til ham, og han har fået nyt nummer.

6. Indkomne forslag/spørgsmål
TDF gik videre til punktet indkomne forslag/spørgsmål, hvilket blev hurtigt afsluttet, da ingen havde noget til dette.

7. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen og af kritisk revisor
PL præsenterede de medlemmer af bestyrelsen, som var på valg: Carsten Mikkelsen, Povl Nielsen og Søren Hald. Alle medlemmer blev genvalgt med fuld opbakning. Ligeledes var Henrik Jensen på valg som kritisk revisor, og også han blev genvalgt med fuld opbakning.

8. Evt.
TDF gik videre til punktet eventuelt. Her blev der spurgt ind til, om parkeringsrestriktionerne på Havnen også gælder området inden man kommer ind på selve Marselisborg Havne langs Marselisborg Havnevej. TDF svarede, at det er kommunens område, så der gælder Havnens parkeringsrestriktioner ikke.

Herefter takkede CM for et godt pladshavermøde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Rul til toppen