Pladshavermøde i Fonden Marselisborg Lystbådehavn

Den 15. juni 2021

Til stede: Carsten Mikkelsen (CM), Søren Hald (SH), Thomas Storgaard (TS), Mie Dohn (MD) og Lisbet Bladbjerg (LB)
Ledelse: Thomas D. Fog (TDF)
Afbud: Povl Nielsen (PN)
Kritiske revisorer: Bjarne Vium (BV) og Henrik Jensen (HJ)
Dirigent: Pernille Laursen

Fremmødte: 48

Dagsorden

Velkomst

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om fondens virke
 3. Orientering om økonomi, budget og takster
 4. Havnechefen orienterer
 5. Indkomne forslag/spørgsmål
 6. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen og af kritisk revisor
 7. Eventuelt
 1. Velkomst

CM bød velkommen til pladshavermødet.

 1. Valg af dirigent

PL valgtes som dirigent, og hun konstaterede, at pladshavermødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt.

 1. Bestyrelsens beretning om fondens virke

Beretning

CM berettede, at coronaen endnu engang har forsinket afholdelsen af årets pladshavermøde. Derfor vil mødet ikke kun se tilbage på 2020, men også fokusere på, hvad vi foretager os i øjeblikket.

2020

I marts blev der udsendt regnskab samt en supplerende beretning til alle pladshavere. CM opsummerede 2020 i følgende punkter:

 • Vi nåede igen en omsætning på lidt over 10 mkr.
 • Vi har et overskud på 119 tkr. – mindre end vi forventede i novemberudsendelsen, men som vi skrev i marts, lykkedes det at færdiggøre en række projekter hurtigere end forventet.
 • Vi havde en likvidbeholdning på 6,5 mkr.
 • Fonden er fremdeles gældfri og har en egenkapital på 8,7 mkr.

Egenkapitalen indeholder vores opsparing til dækning af egenfinansieringen af Den Blå Promenade, hvor vi som udgangspunkt skal egenfinansiere ca. 2,5 mkr. Hertil kommer tilføjelser undervejs i projektet – alt dette forventer vi udgiftsført i 2021. Det vil betyde, at vi i 2021 kommer ud med et større underskud og i øvrigt reducerer egenkapitalen til et niveau omkring 5 mkr.

En egenkapital af denne størrelse anser vi for værende passende set i lyset af omsætning og aktiviteter, samt det forhold at fonden er gældfri.

CM tilføjede at egenkapitalens størrelse også betydning i forhold til en kommende udvidelse.

CM fortalte, at den gode økonomi betyder, at vi også i 2021 kan fastholde en uændret årsafgift. Der er stor efterspørgsel efter pladser, som stadig handles til fuld pris. I 2020 blev der handlet 47 pladser, og i 2021 er der indtil nu handlet 19 pladser.

Forventningen er, at vi realiserer et resultat, der modsvarer det budget, som er blevet udsendt – bortset fra den førnævnte udgiftsførelse af DBP mm., som betyder, at vi vil realisere et underskud.

Den Blå Promenade

CM fortalte om Den Blå Promenade, som fyldte meget i 2020: Vi har netop haft 1-årsgennemgang med Arkil og deres entreprise – heldigvis er alt, som det skal være.

Vi har stadig en del færdiggørelse:

 • Vi er i gang med Ankomsten, hvor der bl.a. skal etableres en større cykelparkering og handicap p-pladser.
 • I forlængelse af Ankomsten langs vejen vil der komme en skulptur, som Marselisborg Kunstforening står bag.
 • Herudover mangler vi bebyggelsen både på Bryggen og på Havnetorvet. At vi ikke som ønsket har det på plads nu skyldes ene og alene en kommune, som er helt ekstremt besværlig.

Vi oplever, at forskellige afdelinger tilsyneladende modarbejder hinanden, at der er afdelinger, som modarbejder vores projekt – sådan føles det i hvert fald – og at kommunens krav til de bygninger, som vi vil placere, kommer efter salamimetoden: Et krav ad gangen og når det er opfyldt, kommer næste krav osv. Vi har både internt og eksternt brugt helt utroligt mange ressourcer – ja, helt urimeligt mange ressourcer.

Vi skulle være ved at nærme os målet, ja faktisk har vi i torsdags fået byggetilladelserne, men vi må nu se i øjnene, at det ikke bliver før til næste sæson, at alt er færdigt.

Som vi tidligere har oplyst, er DBP økonomisk forløbet helt i overensstemmelse med budgettet. Det er endda så gunstigt, at vi arbejder på en forlængelse af promenaden foran restauranterne Seafood og NorR.

Der vil her ske det, at vi indskrænker restauranternes udeareal ved at fjerne den gennemgang, der er, og i stedet tillægger de 2 meter til broen foran, hvorved vi får en 4 meter bred bro/promenade.

Yderligere vil restauranterne få mulighed for at skyde glas op i en højde på ca. 180 cm og køre en markise ud over hele udearealet og dermed skabe mulighed for udeservering i langt større omfang, end det vejrmæssigt er muligt i dag. Restauranterne er selvsagt begejstrede for dette tiltag.

Vi forventer, at arbejdet kan påbegyndes omkring 1. november.

I forlængelse af dette vil den nuværende bro 4 bliver fjernet og erstattet af en flydebro, ligesom bro A/B vil blive erstattet af en ny flydebro.

Vi ved, at bro 4 ved en kommende udvidelse, og som noget af det første, vil blive forlænget med det, som i dag er bro C, og der er således tale om at påbegynde forberedelsen af denne udvidelse, således at vi umiddelbart kan genhuse broerne A/B/C.

Samtidig giver det os mulighed for at høste erfaringer mht. valg af brotype/leverandør, materialevalg mm. – alt sammen noget som sammen med de erfaringer, vi har fra DBP, vil være særdeles nyttigt, når udvidelsen går i gang.

Også dette arbejde vil blive udført næste vinter, såfremt vi kan nå det – alternativt vil det blive forberedt til udførelse ultimo 2022.

Det er vores intention, at vi i fortsættelse heraf i de kommende år vil gå i gang med renovering af de øvrige broer: I første omgang dem som i forbindelse med en udvidelse vil skulle forlænges – det gælder især bro 6, 5, 3 og også bro 2.

Alt dette også for at vi efter en udvidelse har en sammenhængende ens havn, hvor der ikke er forskel på nyt og gammelt.

Alt dette forudsætter naturligvis, at der er økonomi til det, men de senere års resultater taget i betragtning tror vi på, at vi kan tage et lille ryk hvert år.

Udvidelsen

CM gik videre til at fortælle om havneudvidelsen: Også her må vi konstatere, at tingene ikke går hurtigt i Aarhus Kommune. Vi har allerede været på vej i vel en håndfuld år, og der går nok også endnu en håndfuld år, forinden vi har udvidelsen. Sagt med andre ord det kræver en tålmodighed ud over alle grænser at gennemføre et sådant projekt.

Status lige nu er:

 • Det forventes, at byrådet næste forår vedtager, om det er hovedforslaget eller det alternative forslag som skal gennemføres. Der er som bekendt kommunevalg til efteråret, og det betyder, at der ikke kan vedtages et sådant projekt, før end det nye byråd er godt i gang. Vi forventer en første behandling til foråret 2022, hvorefter de sædvanlige høringsprocesser går i gang med endelig vedtagelse i 2023.
 • Vedtager byrådet det alternative forslag, så har kommunen og vi spildt i tusindvis af timer.
 • Alle forventer dog, at det bliver hovedforslaget, hvor vi udvider mod syd parallelt med Aarhus Vand.
 • Vores projekt løber op i et 3-cifret millionbeløb, men finansieringen er som sådan på plads – i denne sammenhæng har der været fokus på vores pt. store egenkapital, men heldigvis har vi kunnet signalere, at den for en væsentlig del er øremærket, og dermed vil den fremadrettet komme ned i et passende niveau omkring de 5 mkr.
 • Det har tidligere været overvejet at sælge bygningerne på havnen, altså dem som huser restauranter og kontorer. Det er opgivet i og med, at bygningsejerne ikke vil betale prisen. I stedet forhandles om en forlængelse/fornyelse af grundlejeaftalen med fortsat grundlejeindtægt til fonden.
 • Anlægsudgifterne finansieres af kommunen, og således at fonden løbende afvikler denne finansiering med et beløb, som modsvarer indtægten fra grundleje. Kommunens økonomidirektør har sagt god for denne model.
 • Man er i gang med VVM-undersøgelserne, og en ny lokalplan er ligeledes på vej.
 • Som bekendt er den nye havn tegnet og indrettet.
 • Havnens vand- og landarealer er kortlagt bl.a. for fastlæggelse af bygningsejernes fremtidige forpligtelser til udgifterne til vedligehold og renhold.
 • Vi har lavet et 2030-budget, som viser, at vi med en udvidet havn og ca. 300 nye pladser økonomisk fortsat kan drive en ganske sund havn.
 • At vi arbejder frem mod en ny aftale mellem kommunen og fonden med en forlængelse af nuværende driftsaftale, så den udløber i 2060.

CM tilføjede, at vi med andre ord blot mangler den politiske vedtagelse. Han nævnte, at vi forventer, at den kommer om et lille års tid. Der er dog ingen garanti er for, der på næste års pladshavermøde ikke gives anden information; tidsplanen er skredet så mange gange, at det givetvis – desværre – nok kan ske igen.

Dagligdagen

CM gik videre til at fortælle om dagligdagen på havnen. Projekterne og den fortsatte udvikling af havnen er en on-going proces og vil også være det fremover. Ved siden af alt dette skal det daglige passes: Der skal gøres rent og samles affald, der skal søsættes og tages op – listen over de mange daglige opgaver er lang. Heldigvis har vi en rigtig god medarbejderstab godt ledet af Thomas, og hvis vi alle så i øvrigt bistår og hjælper til, så glider det rigtig godt.

Jeg vil i den forbindelse nævnte to ting, hvor vi hver især kan gøre en forskel:

Affald: Vi har under et senere pkt. et forslag om mere affaldssortering. Det er et område, vi arbejder med, og vi har allerede en del sortering, men det kræver, at vi sejlere også gider sortere. CM nævnte, at han for nylig så et eksempel, hvor et par sejlere stoppede en affaldssæk ned i en af de nye affaldsbeholdere på promenaden, og det vel at mærke en affaldssæk indeholdende en vinflaske. Vi har store affaldsbeholdere til bådaffald, og alle steder står der kasser til flasker, så det handler også, om at man gider gå de ekstra 50 meter for at komme af med sit affald. Her kan vi alle hjælpe til og hjælpe havnen. Vi får mange bøder pga. manglende affaldssortering, og det vil vi i sagens natur gerne undgå.

Rød/grøn-skilte – SMS-ordning: Hvis man glemmer at melde tilbage til havnen, at man ønsker sin plads på rød (det skal som bekendt ske inden kl. 12 dagen før hjemkomst via SMS-ordningen), så er det ens eget problem, at der måske ligger en gæst på ens plads, når man kommer hjem. Gæsten har ikke gjort noget forkert. I det tilfælde finder man en anden plads til næste dag, hvor ens plads så bliver ledig. Vi har eksempler på, at der er pladshavere, som forsøger at jage en gæst væk. Det er absolut no go; det gør man bare ikke. Sådan behandler vi ikke gæster, fordi vi selv har begået fejl. Jeg tror heller ikke, at vi ønsker at blive behandlet på den måde, når vi er gæst i andre havne.

Glem også alt om at ringe til havnen et par timer før ankomst i forventning om, at havnen sørger for at få en evt. gæst flyttet. Brug SMS-ordningen, og hjælp havnens personale på den måde.

Det er jo Thomas, som ansætter og afskediger personalet, men jeg vil dog godt her tillade mig – på hans vegne – at nævne, at Nina efter færdiggjort uddannelse nu er fastansat på kontoret. Det er således et ansigt, I alle på et tidspunkt vil stifte bekendtskab med.

En stor tak til Thomas og alle hans medarbejdere for en kæmpe indsats. Lige nu hvor, der er sommer og sol, er det jo fantastisk at arbejde på havnen, men der er også andre tidspunkter på året, hvor det er hårdt arbejde. Det skal vi alle huske på.

Også en stor tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer – det er en fornøjelse at arbejde sammen med jer, vi har mange og gode konstruktive drøftelser om havnens drift og udvikling. I bidrager med gode idéer og input, og vi har stor glæde af den brede erfaring og baggrund, som I kommer med.

Jeg vil også godt takke de kritiske revisorer for et rigtig godt samarbejde. Vi bruger jer jo ikke bare til at tjekke, om alt er som det skal være, men også til at spille bold op af, når nye ideer og projekter drøftes. Bestyrelsen er meget tilfredse med samarbejdet.

Men bestyrelsen og medarbejderne er her jo kun for at skabe de allerbedste rammer for jer og for alle andre, som på den ene eller anden måde er aktive på havnen.

Vi synes selv, at vi har en fantastisk havn, og det skyldes ikke mindst, at I er med til på bedste vis at udfylde disse rammer.

Tak for det. Vi glæder os til, at vi sammen kan fortsætte den gode udvikling og gøre vores havn endnu bedre.

 1. Orientering om økonomi, budget og takster

TDF gennemgik indtægter og udgifter for resultat 2020 og budget 2021, gæsteovernatninger samt priser.

Derudover orienterede TDF om, at randhuse tilbagekøbes af havnen. B moduler og kategori C moduler (ikke at forveksle med C moduler da de er af historisk betydning) tilbagekøbes til den kontraktmæssige oprindelige pris.

Kritisk revision

BJ aflagde rapport på vegne af de kritiske revisorer. De følte sig generelt godt informerede om havnens økonomi, som de finder meget positiv. Rapporten fra KR var blevet udsendt med den årlige udsending til pladshavere i marts. BJ benyttede også lejligheden til at nævne, at havnens kunstforening planlægger at afsløre et kunstværk på havnen til september.

 1. Havnechefen orienterer

TDF bød velkommen til de nye sejlere.

Ny hjemmeside

TDF fortalte om havnens nye hjemmeside, som kan findes på www.marselisborghavn.dk. Den gamle hjemmeside havde flere år på bagen, og den var efterhånden blevet teknisk vanskelig at opdatere. Den nye hjemmeside har fået et andet design, så den fremstår mere indbydende, og så den er mere overskuelig at navigere rundt i. På hjemmesiden kan man finde de informationer, man skal bruge for at kunne benytte havnen. For pladshavere er især menupunktet ”Pladshavere” relevant. Her kan man fx booke krantid og se priser. De mere nyhedsprægede informationer vil man kunne finde i havnens nyhedsbrev samt på Facebook og Instagram.

Den Blå Promenade   

Vi er efterhånden godt med i byggeriet af Den Blå Promenade. Alle nedslagspunkterne blev gennemgået. Særligt blev det fremhævet, at vi i øjeblikket arbejder på Ankomsten, hvor der bl.a. bliver plads til handicapparkeringspladser, cykelparkering, fortov mv. Desuden forsøger vi at indgå en aftale med Aarhus Kommune om, at den del af grusparkeringen, der støder op til Ankomsten, skånes ifm. større arrangementer på Tangkrogen, så vi ikke bliver helt så indespærret. Ankomsten vil endvidere give plads til et kunstværk, der kommer til at stå på græsstykket mellem broen og ankomsten.

Strandhavnen får snart beplantning i de plantekasser, som er sat op i området. Bagved selve haven står vores blomstereng i fuldt flor, og den er allerede meget populær.

På Bryggen skal der bygges flere huse, når vi får byggetilladelse.

Strømstandere i eget design

De lamper/strømstandere, som står langs med promenaden, har havnen selv designet. De er noget mere elegante, end hvad der ellers findes på markedet.

Wi-Fi

Vores gamle Wi-Fi kunne ikke længere følge med det øgede behov. Derfor har vi lagt nye fiberkabler, så vi kan dække stort set hele havnens behov for Wi-Fi. Der er netværk til hhv. gæster, fastliggere og pladshavere. Alle burde have modtaget en mail med kode til det relevante netværk (gæstenetværket kræver dog ikke kode). Der er ikke dækning i hele havnen, men det udbygges med tiden, så vi sikrer at få så meget som muligt med.

Depotrum

Endnu et masteskur er blevet bygget om til depotrum, da efterspørgslen er stor. De nye depotrum er, ligesom de gamle, udstyret med tørluftsystem.

Kranen

Kranen har fået automatisk udskud, så tilpasning til bredden sker med fjernbetjening og ikke manuelt.

Analyse af havnens tilstand

Ifm. havnens fremtidige aftale med Aarhus Kommune er der gennemført en gennemgribende analyse af havnens tilstand herunder spuns, pæle, kloak, vand mv. Desuden er der lavet analyse af havnens mange pladser og grønne områder, herunder renhold.

Promenade 4

Langs med restauranterne ved bro 4 planlægger vi at bygge en promenade langs vandet i lighed med bro 1. Serveringsområdet bliver i samme omgang adskilt fra færdslen, og det bliver overdækket. Kort fortalt tages der to meter fra gennemgangsarealet, som flyttes til brostykket, så broen bliver fire meter bred.

Rød/grøn-skilte

Husk at vende skiltet til grøn ved sejlture på mere end et døgn. 24 timer inden hjemkomst og inden kl. 12 skriver man til havnens rød/grøn-telefon. Her noterer man ankomstdag, pladsnummer og MH-nummer. Dette står også beskrevet inde på hjemmesiden.

 1. Indkomne forslag/spørgsmål

Affaldshåndtering og cykelparkering: Der blev redegjort for det omfattende arbejde, som havnen laver ifm. sortering og samling af affald.

Ifm. DBP bygges der rigtig mange parkeringspladser til cykler.

 1. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen

    og af kritisk revisor

På valg til bestyrelsen var Lisbeth Bladbjerg, Thomas Storgaard og Mie Engholm Dohn. Alle blev genvalgt med fuld opbakning. På valg til kritisk revisor var Bjarne Vium. Han blev ligeledes genvalgt med fuld opbakning.

 1. Eventuelt

Støv fra Tangkrogen: Der rettes løbende henvendelse til Teknik og Miljø omkring sikring af støv fra pladsen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Rul til toppen