Fonden Marselisborg

Vedtægter, havnereglement, pladsret m.v.

Marselisborg Lystbådehavn er en privat havn med offentlig adgang. Havnen drives som en fond med en bestyrelse og en havnechef, som varetager den daglige ledelse.

Herunder kan du læse havnens vedtægter m.v. 

VEDTÆGT (66.0 KB)

PDF

BESTEMMELSE OM PLADSRET (68.6 KB)

PDF

BESTEMMELSE OM BEBOELSE (73.140 KB)

PDF

HAVNEREGLEMENT (78.787 KB)

PDF

God selskabsledelse – skematilrapportering årsrpporten 2018

Vedtægter for fonden Marselisborg Lystbådehavn 1. januar 2010

1. Navn og hjemsted

Fondens navn er ”Fonden Marselisborg Lystbådehavn”. Fondens hjemsted er Aarhus kommune.

2. Formål
Fondens formål er at anlægge, drive og opretholde Marselisborg Lystbådehavn samt i tilslutning hertil at virke til gavn for maritime fritidsinteresser, der måtte knytte sig til havnens område. Fonden har tillige til formål at virke for opførelsen af en til havnemiljøet passende bebyggelse, og anvendelse af de til havnen knyttede arealer. Fonden kan i den forbindelse indskyde kapital i selskaber, der måtte forestå anlæg og opførelse af en sådan bebyggelse på Marselisborg Lystbådehavn, såfremt dette kan ske uden risiko for havnens ordinære drift og opretholdelse, og tillige uden risiko for bådpladshavernes pladsindskud.

3. Stiftelse
Fonden er stiftet med virkning fra 1.1.1987 af Marselisborg Havneforening (nu Marselisborg Lystbådehavn S/I), der har hjemsted i Aarhus kommune.

4. Struktur og kapitalforhold

4.1 Struktur
Fonden er en selvejende institution.

4.2 Kapital
Fondens grundkapital udgør kr. 700.000.

4.3 Indtægter
De til havnens drift nødvendige midler tilvejebringes ved hjælp af havneafgifter, lejeindtægter, serviceydelser, kapitalafkast samt ved eventuelle frivillige bidrag og gaver.

4.4 Særlige rettigheder
Der er ikke tillagt stifteren særlige rettigheder eller fordele.

5. Bestyrelse

5.1 Sammensætning
Fonden ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, hvoraf et medlem udpeges af Aarhus Kommune, mens de øvrige medlemmer udpeges af pladshaverne.

5.2 Udpegning af bestyrelsesrepræsentanter og kritiske revisorer
Udpegning af bestyrelsesrepræsentanter og kritiske revisorer sker på det ordinære pladshavermøde i marts måned, jfr. § 5.5, blandt pladshaverne ved simpelt stemmeflertal.

5.2.1 Afgivelse af stemmer, udpegningsret
Ved udpegning af de bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer pladshaverne, er én repræsentant for hver bådplads stemmeberettiget. For at opnå stemmeret skal pladshaveren kunne dokumentere ret til en bådplads på mindst 20 pladsmoduler á 10 cm.
Deles retten til en bådplads af to eller flere personer (sameje), har kun den person, der har fuldmagt til at disponere på samejets vegne, stemmeret. Hver stemmeberettiget pladshaver kan højst afgive et antal stemmer, der svarer til antallet af bestyrelsesrepræsentanter og kritiske revisorer, der skal vælges.
Pladshavere, der er i restance, har ikke stemmeret. Forud for udpegningen udarbejder bestyrelsen en liste over stemmeberettigede. Eventuelle tvivlsspørgsmål i forbindelse med udpegningen afgøres af den dirigent, forsamlingen vælger.
For at kunne udpeges som bestyrelsesrepræsentant, skal en pladshaver være myndig, have rådighed over eget bo og være stemmeberettiget på pladshavermødet.

5.2.2 Udpegningsperiode
Bestyrelsesrepræsentanter udpeges for en periode af to år. Genudpegning er mulig. Udpegningen af nye bestyrelsesmedlemmer skal ske, således at disse kan tiltræde bestyrelsen pr. 1.4.
Det medlem af bestyrelsen, der udpeges af Aarhus Kommune, følger valgperioden for Aarhus Byråd.

5.2.3 Udpegningsprocedure
På det ordinære pladshavermøde udpeges – evt. genudpeges – tre til fire bestyrelsesrepræsentanter. Udpegning sker ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed sker udpegning ved lodtrækning .
På det ordinære pladshavermøde udpeges desuden en kritisk revisor. Udpegningsperioden er to år, således at en de to kritiske revisorer skal udpeges eller genudpeges hvert år. Udpegningen sker ved simpel stemmeflertal og i øvrigt i overensstemmelse med reglerne for valg til bestyrelsen.

5.3 Konstituering
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Konstituering skal finde sted på det førstkommende bestyrelsesmøde efter pladshavermødet, normalt i april måned.

5.4 Bestyrelsens opgaver
Bestyrelsen er fondens øverste ledelsesorgan.
Det påhviler bestyrelsen at påse, at fonden ledes på forsvarlig økonomisk vis og i overensstemmelse med dens formål, samt i overensstemmelse med overenskomst, tiltrådt af Aarhus Kommune den. 4.6 1987.
Salg eller pantsætning af fast ejendom kan alene finde sted med forudgående godkendelse fra Aarhus Kommune. Medfører salget, at der foreligger en ændring i forudsætningerne for havnens etablering, skal der desuden indhentes godkendelse fra Kystdirektoratet.
Bestyrelsen vælger en statsautoriseret revisor til at revidere fondens regnskaber.
Bestyrelsen udarbejder på grundlag af gældende standardreglement forslag til havnereglement, der skal godkendes af Aarhus Kommune og Kystdirektoratet. Bestyrelsen påser, at havnereglementet overholdes.
Bestyrelsen ansætter og afskediger det til havnens drift nødvendige personale.
Bestyrelsen forestår salg, overdragelse og udlejning af bådpladser og udlejning af gæstepladser på vilkår, godkendt af Aarhus Kommune.
Bestyrelsen påser, at alle pladshavere opfylder og følger de af Aarhus Kommune godkendte ”Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn”.
De i denne bestemmelse anførte vilkår vedrørende

– beregning af pladsindskud
– pladsret
– pladsanvendelse
– årsafgift, og
– afståelse/overdragelse

kan alene ændres med samtykke af Aarhus Kommune.
Vedrørende pladsanvendelse gælder desuden ”Bestemmelser vedrørende fastbopæl i både i Marselisborg Havn.”

5.5 Pladshavermøder
Bestyrelsen foranlediger, at pladshaverne indkaldes til mindst ét pladshavermøde om året. Mødet skal afholdes i marts måned. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal udsendes med brev senest 14 dage inden mødets afholdelse. Bestyrelsen kan derudover indkalde til supplerende møder, for eksempel på foranledning af en kreds af pladshavere.

Fondens bestyrelse skal på det ordinære pladshavermøde i marts måned aflægge beretning om fondens virke i det forløbne år. På mødet skal der endvidere orienteres om fondens økonomi, budget og takster.
Der udfærdiges efter mødet et kort referat af dette. Referatet godkendes og underskrives af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og af den valgte dirigent. Referatet vil snarest efter pladshavermødet være fremlagt på havnekontoret.

5.6 Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller to bestyrelsesmedlemmer. Indkaldelse til og dagsorden for møderne udsendes senest syv dage før mødernes afholdelse. Møderne ledes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når formanden eller næstformanden og mindst halvdelen af de øvrige medlemmer af bestyrelsen er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.
Der optages referat af forhandlinger og beslutninger. Referatet underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, som har deltaget i bestyrelsesmødet.

5.7 Tegningsret
Fonden tegnes af bestyrelsens formand og mindst to øvrige bestyrelsesmedlemmer i forening.

5.8 Honorar
Medlemmer af fondens bestyrelse kan oppebære et i forhold til det ydede arbejdes omfang rimeligt honorar. Honoraret fastsættes af bestyrelsen.

6. Anvendelse af overskud
Det påhviler bestyrelsen at anvende fondens overskud i overensstemmelse med formålsbestemmelsen.

Bestyrelsen kan dog foretage rimelige hensættelser til konsolidering af fonden.

Ingen skal ved domstole kunne rejse krav om ydelser fra fonden, idet bestyrelsen alene afgør, hvem der skal komme i betragtning ved uddeling af fondens midler, jfr. § 2.

7. Hæftelse
Fonden hæfter alene for de forpligtelser, som fonden påtager sig eller ifalder. Fonden hæfter med hele sin formue. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for fondens gæld.

8. Regnskab
Fondens regnskabsår følger kalenderåret. For hvert regnskabsår udarbejdes et regnskab, bestående af balance, resultatopgørelse og noter. Der udarbejdes endvidere en årsberetning, jfr. pkt. 5.5. Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabslovens direktiver med de fravigelser og tilpasninger, der følger af fondens særlige forhold. Det skal på en klar og overskuelig måde give en oversigt over fondens drift og formueforhold efter foretagelse af sædvanlige afskrivninger.
Årsregnskabet skal være udfærdiget, revideret af revisor, gennemset af den kritiske revision og godkendt af bestyrelsen inden pladshavermødet i det følgende kalenderår. Kopi af det reviderede og af bestyrelsen godkendte regnskab fremsendes til Aarhus Kommune ved Magistratens 4. afdeling til godkendelse.

Bestyrelsen udsender hvert år i november måned til pladshaverne et foreløbigt regnskab og budget for næste regnskabsår.

9. Kritiske revisorer
Fondens administration er underlagt kritisk revision, som forestås af to kritiske revisorer, der udpeges blandt pladshaverne på mødet i marts måned, jfr. pkt. 5.2.3.
De kritiske revisorers opgave er at forholde sig kritisk til havnens drift for derved at sikre, at fondens bestyrelse og administration handler i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser.

De kritiske revisorer skal have adgang til bilag og dokumenter, der vedrører regnskabsmæssige forhold eller som i øvrigt har økonomiske konsekvenser. De har overfor bestyrelsen mulighed for at påtale forhold.
De kritiske revisorer skal hvert år aflægge mindst ét uanmeldt besøg hos havnens administration, og skal med baggrund heri aflægge rapport til bestyrelsen. Rapporten skal underskrives af mindst én af de kritiske revisorer samt af en fra havnens administration.
De kritiske revisorer skal have adgang til at orientere pladshaverne om deres arbejde, evt. ved at indkalde til et ekstraordinært pladshavermøde, såfremt de finder det påkrævet.

10. Vedtægtsændringer
Fondens vedtægter kan ændres, såfremt et flertal af bestyrelsen på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder træffer beslutning herom. Beslutningen skal, for at være gyldig, godkendes af Aarhus Kommune og Kystdirektoratet.

11. Likvidation
Bliver det umuligt eller uønskeligt at fortsætte fondens drift, kan det på to hinanden følgende bestyrelsesmøder med samtlige bestyrelsesmedlemmers accept vedtages, at fonden skal ophøre. Beslutningen skal, for at være gyldig, godkendes af Aarhus Kommune og meddeles til Kystdirektoratet.

Fondens formue skal af fondens bestyrelse anvendes til fremme af maritime fritidsinteresser i Aarhus Kommune.
Enkeltpersoner eller andre har ingen ret til nogen andel af havnens formue. Kapitalens anvendelse skal godkendes af Aarhus Kommune.

—————————————

Oprindelig vedtaget den 23. april 1987, med ændringer marts 1991, april 1999, januar 2000, december 2000, og januar 2005.
Nærværende reviderede vedtægt er vedtaget på bestyrelsesmøder 7. december 2009 og 15. december 2009.
Godkendt af Aarhus Kommune ved skrivelse fra Magistratens 4. Afdeling, dateret 31/05-2010
Vedtægtens bestemmelser træder i kraft 1. januar 2010.

Scroll to top